Chính thức phát hành Bản tin về nợ công của Việt Nam

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Sắp tới đây, thực hiện quy định của Luật quản lý nợ công, Bộ Tài chính sẽ lần đầu tiên phát hành Bản tin về nợ công của Việt Nam.

Chính thức phát hành Bản tin về nợ công của Việt Nam
Trang bìa Bản tin phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh

Căn cứ vào các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý nợ công đã quy định: Bộ Tài chính công khai, cung cấp thông tin về tình hình nợ công, bao gồm tình hình vay trả nợ trong nước và nước ngoài của Chính phủ; nợ được Chính phủ bảo lãnh; nợ của chính quyền địa phương thông qua hình thức phát hành Bản tin về nợ công.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phát hành được 7 kỳ Bản tin nợ nước ngoài (bao gồm nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh). Các Bản tin này đã đáp ứng yêu cầu về công khai thông tin nợ nước ngoài của Việt Nam, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nợ hiệu quả, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam về cung cấp và phổ biến số liệu chung với các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cung cấp thông tin với các công ty xếp hạng tín nhiệm quốc gia, góp phần củng cố và tăng cường uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mặc dù được các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao và nhận được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, Bản tin nợ nước ngoài mới chỉ giới hạn thông tin chủ yếu về nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh. Vì vậy, việc công khai thông tin về nợ công theo quy định của Luật quản lý nợ công là một bước tiến mới, cung cấp đầy đủ và kịp thời cho công chúng số liệu về tình hình nợ công, thể hiện tính minh bạch của công tác quản lý tài chính nói chung và công tác quản lý nợ nói riêng, tránh được những nguồn tin không chính thức, những thông tin không chính xác, sai lệch về tình hình nợ công của Việt Nam, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Nội dung chủ yếu của bản tin nợ công lần này đã phản ánh đầy đủ giá trị tổng nợ công của Việt Nam theo quy định của Luật quản lý nợ công, theo đó tính đến ngày 31/12/2011 nợ công là 1.392 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% GDP năm 2011, bao gồm:

Thứ nhất, Tổng dư nợ của Chính phủ tính đến ngày 31/12/2011 là 1.096 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% GDP, trong đó bao gồm các khoản vay trong nước của Chính phủ là 429 nghìn tỷ đồng từ các nguồn phát hành trái phiếu, tín phiếu, vay tồn ngân kho bạc, các khoản vay khác theo quy định của pháp luật và vay nước ngoài là 667 nghìn tỷ đồng từ các nguồn vay ODA, vay ưu đãi và vay thương mại.

Thứ hai, nợ được Chính phủ bảo lãnh, gồm bảo lãnh vay nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng; bảo lãnh vay/phát hành trái phiếu trên thị trường vốn trong nước cho các định chế tài chính chính sách (Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội) và một số dự án trọng điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 31/12/2011, tổng dư nợ được Chính phủ bảo lãnh là 285 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% GDP.

Thứ ba, nợ chính quyền địa phương (tuy chưa được chi tiết theo các bảng số liệu phát hành kèm theo Bản tin nợ công số 1, song đã tổng hợp vào số dư nợ công để tính toán chỉ tiêu phản ánh quy mô nợ công so với GDP năm 2010 và năm 2011), bao gồm: trái phiếu chính quyền địa phương, vay tồn ngân kho bạc, các khoản vay khác theo quy định của pháp luật. Tính đến ngày 31/12/2011, tổng số nợ của chính quyền địa phương ở mức 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 0,4% GDP.

Để tránh sự hiểu nhầm về các con số được đưa ra trong mỗi kỳ phát hành Bản tin, Bộ Tài chính lưu ý bạn đọc nghiên cứu kỹ phạm vi số liệu, sự phân loại và các định nghĩa về các thuật ngữ kỹ thuật trong Bản tin này. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng rất mong nhận được các ý kiến nhận xét, đóng góp để tiếp tục hoàn thiện trong các kỳ phát hành tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý nợ công của Việt Nam trong thời gian tới.