Chủ động nhận diện, đấu tranh chống các thủ đoạn trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa


Thời gian qua, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và ra sức chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước trên mọi phương diện, bằng các luận điệu xuyên tạc, công kích rất đa dạng. Do đó, cần thiết phải nhận thức rõ các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, để chủ động đấu tranh chống các phương thức, thủ đoạn đó một cách có hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc

Chủ nghĩa Mác, từ khi ra đời cho đến nay luôn luôn là mục tiêu tấn công của các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn thích hợp với thời đại ngày nay. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam do bế tắc về lý luận mới nêu ra tư tưởng Hồ Chí Minh, chứ thực tế làm gì có tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chỉ một lập luận thâm hiểm như vậy, các thế lực thù địch nhằm vào ba đích: Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng dễ bề lừa gạt, lôi kéo những người mơ hồ, nhẹ dạ cả tin, bất mãn theo chúng chống lại Đảng ta. Từ phạm vi một bộ phận người, các thế lực thù địch hi vọng dần dần xoá bỏ ý thức hệ, nền tảng tư tưởng của toàn xã hội, hòng tước bỏ vũ khí tư tưởng sắc bén trong cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta.

Để thực hiện mục tiêu bác bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin, các thế lực thù địch đánh vào những nguyên lý cụ thể của chủ nghĩa Mác, phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận lý luận về cách mạng xã hội, phủ nhận quy luật phát triển của Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản và hơn hết nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là mũi nhọn để các thế lực thù địch xâm nhập vào tận sâu lòng Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chủ trương “phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Âm mưu thay đổi đường lối chính trị ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục tấn công, đưa ra các quan điểm, luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước ta trên mọi phương diện, nhằm phủ nhận giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin; làm phai nhạt niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động cả nước vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi đời sống chính trị - tinh thần của giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến bộ trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Các thế lực thù địch đưa ra quan điểm về con đường thứ ba: Con đường trí tuệ do sinh viên, trí thức đảm nhận trước lịch sử. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng các thế lực thù địch ra luận điệu cho rằng, hiện nay “Trí thức là đội ngũ lãnh đạo xã hội”. Điều này đã gây không ít sự ngộ nhận trong các tầng lớp nhân dân, sự mơ hồ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn sử dụng chiêu bài “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chia rẽ khối đại đoàn kết. Việt Nam có 54 dân tộc anh em đoàn kết, bình đẳng, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong chiến tranh cũng như trong thời bình.

Tuy nhiên, trên thực tế vùng đồng bào dân tộc ít người của nước ta đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa được cao. Lợi dụng những khó khăn của đồng bào, kẻ địch đã tiến hành mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục một số đồng bào chống chính quyền.

Điển hình cho những hành động ấy là sự kiện Tây Nguyên năm 2004. Chúng rêu rao việc thành lập “nhà nước Đề Ga tự trị” nhằm tách Tây Nguyên khỏi Việt Nam thống nhất, chia rẽ khối đại đoàn kết vốn có của dân tộc. Không chỉ ở Tây Nguyên mà ở vùng miền núi phía Bắc, chúng cũng rêu rao luận điệu “đòi bình đẳng cho các dân tộc”, đòi thành lập “xứ Mèo tự trị”, “xứ Mường tự trị”…

Sở dĩ chúng tiến hành được những hoạt động này là do quá trình truyền đạo trái phép. Các thế lực thù địch đã tuyên truyền những tư tưởng xấu đến đồng bào, nói xấu Đảng, nhà nước, mua chuộc bằng lợi ích kinh tế... Việc truyền đạo trái pháp luật đã làm xáo trộn và xâm hại đến truyền thống, bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của các dân tộc ở địa phương; làm nảy sinh yếu tố mất đoàn kết nội bộ (giữa người theo đạo và người không theo đạo); làm đình trệ sản xuất ảnh hưởng phát triển kinh tế, trật tự xã hội ở địa phương.

Song song cùng chiêu bài “dân tộc”, chúng sử dụng “tôn giáo” để lấy cớ can thiệp vào Việt Nam. Các thế lực thù địch ra sức mua chuộc một số linh mục, nhà sư như Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ… xúi giục tín đồ, nói xấu Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam... Cùng với “dân tộc” và “tôn giáo”, chúng cũng sử dụng chiêu bài “nhân quyền” và “dân chủ” để chống phá ta. Trong suốt những năm từ 2001 đến nay, hạ viện Mỹ liên tiếp đưa ra những cái gọi là “dự thảo luật nhân quyền Việt Nam”, “luật nhân quyền Việt Nam”... Tất cả những “luật” này đều nhấn mạnh đến tình trạng “mất nhân quyền, dân chủ” ở Việt Nam, đều hướng tới và đặt khái niệm “nhân quyền” lên trên “chủ quyền. Các thế lực thù địch cũng đã lợi dụng và đưa các vấn đề này lên các diễn đàn quốc tế để chống lại nước ta, nhằm kích động dư luận thế giới chống lại Việt Nam.

“Thực đơn diễn biến hòa bình” qua các phương tiện thông tin đại chúng

Để thực hiện có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, phát thanh, mạng Internet, sách, tạp chí… để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, hiện nay ở bên ngoài có 52 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, mạng internet, 429 tờ báo, tạp chí, trên 40 nhà xuất bản tập trung tuyên truyền chống phá ta. Hàng năm có hơn 3 nghìn tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, 28 nghìn thư ân xá quốc tế xâm nhập, tán phát qua con đường bưu điện quốc tế dưới dạng quà cáp, và gần 11 nghìn ấn phẩm được đưa vào bằng nhiều con đường khác.

Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng cũng truyền bá văn hóa lối sống phương Tây vào nước ta. Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây vào các nước xã hội chủ nghĩa có nguy cơ làm biến đổi dần dần hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và làm nhạt dần chủ nghĩa Mác - Lênin. Nguy cơ biến đổi hệ tư tưởng đi liền với nguy cơ biến đổi về đạo đức, lối sống.

Như vậy, “thực đơn diễn biến hòa bình” qua các phương tiện thông tin đại chúng của các thế lực thù địch ngày càng đa dạng, nhiều mầu sắc, luôn được “cải thiện”, lắm ngón nghề. Các thế lực thù địch không chỉ nói đến chính trị, mà còn nói đủ cả khoa học, văn chương, nghệ thuật, hàng hoá và  cả những “sưu tầm” chuyện lạ để câu khách.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để chủ động nhận diện về các thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, qua đó, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm.

Một là, tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về mục tiêu, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận diện chính xác những nhóm đối tượng đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện đồng bộ, thống nhất, biện chứng giữa “xây” và “chống”; Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần đấu tranh “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện sai trái, tiêu cực, lệch lạc, đồng thời khuyến khích cổ vũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, đồng nhất suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, lợi ích tập thể, phụng sự tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, do dân và vì dân.

Ba là, chủ động cung cấp thông tin định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thông tin kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Các cơ quan có thẩm quyền cần chủ động, quan tâm, nghiên cứu và biên soạn ra các tài liệu tham khảo để phục vụ cho công tác bồi dưỡng, tuyên truyền và nâng cao nhận thức, kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho lực lượng phóng viên, nhà báo và những cán bộ làm công tác giáo dục, tuyên truyền, tuyên giáo các cấp.

Chỉ đạo thành lập, kiện toàn nhân sự và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 (Ban Chỉ đạo 35) các cấp, kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn lợi dụng, thổi phồng chủ trương chỉnh đốn Đảng, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng, theo đó người dân phải là chủ thể, mọi người dân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong đẩy mạnh đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, người dân tích cực, chủ động tham gia đấu tranh, phản bác, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng; nêu cao tinh thần yêu nước, sự đoàn kết đồng lòng, giữ vững niềm tin với chế độ XHCN, với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Chúng ta khẳng định rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước các thế lực phản động, thù địch khi và chỉ khi chúng ta biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn tộc.

Nguyễn Ngọc Dũng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vũ Kiều Ngọc Anh - Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội