Quyết định 2558/QĐ-TCHQ:

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Kiểm định Hải quan


Ngày 15/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2558/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1261/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Phòng và Chi nhánh thuộc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2558/QĐ-TCHQ.