Chuyển đổi loại hình nhập sản xuất xuất khẩu sang loại hình nhập kinh doanh?

Nghi Kiều

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5503/TCHQ-GSQL ngày 11/10/2012 trả lời công văn số 369/XNK ngày 19/09/2012 của Công ty cổ phần sản xuất Thương mại Kỹ thuật Đức Phát HDP (số 13 ngõ 190/39 Hoàng Mai, Hà Nội) về việc chuyển đổi loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (NSXXK) sang loại hình nhập kinh doanh (NKD).

Theo đó, sau khi xem xét Công văn của Công ty cổ phần sản xuất Thương mại Kỹ thuật Đức Phát HDP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 9/3/2012, Bộ Thông tin và truyền thông có công văn số 535/BTTTT-CNTT hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ thông tin và truyền thông. Theo đó, tại Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT dẫn trên chỉ cho phép nhập khẩu hộp mực in đã qua sử dụng để làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới và tái xuất, không cho phép việc phân phối tại thị trường trong nước.

Như vậy, đề nghị của Công ty liên quan đến việc áp dụng pháp luật tại khoản 8, Điều 4 Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/07/2012 của Bộ Thông tin và truyền thông (Thông tư này thay thế Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT) thì trường hợp hộp mực in đã qua sử dụng, sau khi sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất mới để cung cấp, phân phối tại thị trường trong nước hoặc tái xuất. Công ty cần liên hệ với Bộ thông tin và Truyền thông để xác định  thời điểm áp dụng Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT hay Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT.

Nếu Bộ Thông tin và truyền thông cho phép Công ty thực hiện quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT thì trường hợp nhập khẩu hộp mực in đã qua sử dụng theo loại hình NSXXK, Công ty không xuất khẩu do đối tác gặp khó khăn đề nghị được chuyển tiêu thụ nội địa thì thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 35 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.