Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

PV.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng trong việc thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025".

Theo đó, NHNN sẽ đẩy nhanh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Đồng thời, tâpj trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ như: Điều hành chính sách tiền tệ; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngành ngân hàng; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường công tác truyền thông... 

Đối với giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống các TCTD, NHNN đưa ra một số nội dung cụ thể về nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động của TCTD; hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Bên cạnh đó, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển mạng lưới các TCTD; nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng; thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh; phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, NHNN cũng quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm các nội dung: Xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các TCTD; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (VAMC)…