VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Khoản đóng góp cho ngân sách địa phương không thuộc khoản chi tài trợ

(Tài chính) Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 723/CT-TTr ngày 04/12/2013 của Cục thuế tỉnh Cao Bằng đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán chi phí đối với khoản tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Luật thuế Thu nhập DN (TNDN) số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:  Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế cũng được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 9, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, bao gồm: Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật...

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Cao Bằng, các khoản đóng góp cho ngân sách địa phương không thuộc một trong các khoản chi tài trợ được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN thì không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM