Đề xuất mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Đề xuất mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, việc sửa đổi mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại dự án Luật Thuế TNDN tập trung cho nhóm đối tượng cấp thiết là DN có quy mô nhỏ, các dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.
Hoàn thiện quy định liên quan đến người nộp thuế

Hoàn thiện quy định liên quan đến người nộp thuế

Tại dự thảo tờ trình Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện quy định liên quan đến người nộp thuế để đảm bảo quyền đánh thuế của Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
Thể chế hóa mục tiêu, định hướng của Đảng, Nhà nước về chính sách thuế với doanh nghiệp

Thể chế hóa mục tiêu, định hướng của Đảng, Nhà nước về chính sách thuế với doanh nghiệp

Kể từ năm 2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đòi hỏi Luật Thuế TNDN hiện hành cần được nghiên cứu, rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa đầy đủ các mục tiêu, định hướng của Đảng, của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội đất nước và về cải cách hệ thống chính sách thuế.
Đảm bảo chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên

Đảm bảo chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên

Việc sửa đổi chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Luật thuế TNDN hiện hành là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng dàn trải, đảm bảo các chính sách ưu đãi về thuế TNDN được thực hiện để phát triển các ngành, lĩnh vực và địa bàn ưu tiên của Đảng và Nhà nước.
Sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục công lập

Sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục công lập

Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), báo cáo Chính phủ trước ngày 31/3/2022, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/6/2022 để xem xét đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh các năm 2023-2025. Trong đó có nghiên cứu sửa đổi thuế TNDN đối với các cơ sở giáo dục công lập.
Xóa bỏ rào cản môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp khu vực tư nhân

Xóa bỏ rào cản môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp khu vực tư nhân

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1362/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với 6 nhóm giải pháp trọng tâm.