Sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục công lập

Sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục công lập

Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), báo cáo Chính phủ trước ngày 31/3/2022, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/6/2022 để xem xét đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh các năm 2023-2025. Trong đó có nghiên cứu sửa đổi thuế TNDN đối với các cơ sở giáo dục công lập.
Xóa bỏ rào cản môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp khu vực tư nhân

Xóa bỏ rào cản môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp khu vực tư nhân

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1362/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với 6 nhóm giải pháp trọng tâm.