VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Chính phủ ban hành ngày 21/6/2021 đã đưa ra lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021.

Phân loại mức tự chủ tài chính với các đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào?

Đề xuất kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Bổ sung đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính phủ quy định cụ thể về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Cụ thể, chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công tính theo mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo chế độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp công; hoặc tính theo mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo tiền lương theo quy định của Nhà nước; định mức lao động do các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và lộ trình kết cấu chi phí khấu hao vào giá dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền quy định. Với trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 03 năm trước liền kề.

Lộ trình tính giá đến hết năm 2021, cơ bản hoàn thành tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá).

Trường hợp có khó khăn khách quan cần xây dựng lộ trình khác, các bộ, cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh chủ trì, trình Thủ tướng xem xét, quyết định, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

Riêng đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh công lập; giá dịch vụ giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp công lập, nếu không thực hiện lộ trình quy định tại điểm a khoản 3 Điều Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo Thủ tướng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

Đối với dịch vụ sự nghiệp công đang được Nhà nước đặt hàng theo giá tính đủ chi phí thì tiếp tục thực hiện theo giá tính đủ chi phí.

Về phương pháp định giá và cơ quan có thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật về giá. Theo đó, căn cứ quy định pháp luật về giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định trên; đồng thời, căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nuớc và mặt bằng giá thị trường, tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá dịch vụ sự nghiệp công theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Đơn vị sự nghiệp công quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ đảm bảo trong phạm vi khung giá, mức giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể giá dịch vụ sự nghiệp công, đơn vị sự nghiệp công thực hiện thu theo mức giá quy định.

Về phí dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục thu phí được thực hiện theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. Đơn vị sự nghiệp công thu phí theo mức thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM