Công bố chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Nghi Kiều

(Tài chính) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 30/09/2012. Ngoài ra để giúp các công ty niêm yết, công ty chứng khoán và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về nguyên tắc xác định và phương án công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, HNX cũng thông báo việc xác định danh sách và phương án công bố danh sách chứng khoán niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, căn cứ Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn xác định danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, HNX thông báo việc xác định danh sách và phương án công bố danh sách chứng khoán niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:

Xác định danh sách chứng khoán niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Chứng khoán của tổ chức niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là những chứng khoán thuộc một trong các trường hợp sau:

- Chứng khoán có thời gian niêm yết chưa đủ 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên ở một trong hai Sở GDCK đến thời điểm kết thúc quý;

- Chứng khoán đang trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, bị tạm ngừng giao dịch hoặc bị hủy niêm yết;

- Chứng khoán của tổ chức niêm yết có kết quả kinh doanh là có lỗ theo báo cáo tài chính (BCTC) năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên có soát xét của tổ chức kiểm toán. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ, việc xem xét kết quả kinh doanh lỗ căn cứ trên BCTC hợp nhất. Kết quả kinh doanh lỗ được hiểu là lỗ lũy kế hoặc/và lỗ trong kỳ xem xét. Việc xác định kết quả kinh doanh lỗ có tính đến các lưu lý, ngoại trừ của kiểm toán mà có thể xác định được hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chứng khoán của tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn công bố thông tin BCTC.

Phương án công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

HNX công bố định kỳ hàng quý danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tại thời điểm kết thúc quý và công bố bất thường để bổ sung những trường hợp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ phát sinh trong kỳ.

- Công bố định kỳ: Chậm nhất vào ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày kết thúc quý, HNX sẽ công bố danh sách chứng khoán không đủ kiều kiện giao dịch ký quỹ cập nhật đến thời điểm kết thúc quý.

- Công bố bất thường: Trong vòng 3 ngày làm việc khi phát sinh chứng khoán bị rơi vào một trong các trường hợp tại Điểm 1 của phương án này, HNX công bố bổ sung những chứng khoán này vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Công ty chứng khoán (đã phép thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ có nghĩa vụ công bố danh sách chứng khoán mà mình thực hiện giao dịch ký quỹ trên website, các địa điểm kinh doanh của mình và thông báo cho HNX trong thời hạn 10 ngày giao dịch kể từ ngày HNX công bố danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Download danh sách chứng khoán niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ:

Danh sách CK khong du dieu kien GD ky quy (30.09.2012).xls