Quyết định số 98/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Quyết định số 98/QĐ-NHNN ngày 19/1/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định này công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác liên quan đến sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ quy định tại Thông tư số 33/2019/TT-NHNN thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 98/QĐ-NHNN.