Quyết định số 206/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán


Quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 10/2/2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngân hàng nhà nước việt nam. Kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khác quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-NHNN; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-NHNN thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 206/QĐ-NHNN.