Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

PV.

(Tài chính) Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vừa có thông báo về việc mời các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Theo nội dung Thông báo này, thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sẽ bắt đầu từ 8h30 ngày 10/05/2013 (bắt đầu đăng ký từ 7h30) tại Hội trường của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Dự kiến, Đại hội sẽ trình bày, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2012 của công ty; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế; Báo cáo kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát; Báo cáo quyết toán vốn Đầu tư hoàn thành Dự án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2; Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; Điều lệ sửa đổi theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC và các nội dung khác có liên quan.

Để tìm hiểu rõ hơn, xin mời các cổ đông download nội dung thông báo: Thong bao to chuc DHDCD thuong nien 2013.doc