Cử tri kiến nghị giảm một số loại phí cho phương tiện tham gia giao thông


Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, cử tri Tỉnh Bình Dương kiến nghị Chính phủ nên xem xét, giảm các mức phí cho phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cử tri Tỉnh Bình Dương cho rằng: Hiện nay, khi phương tiện tham gia giao thông phải đóng rất nhiều loại phí từ phí trực thu đến phí gián thu như lệ phí đường bộ, phí trước bạ khi mua xe, phí đăng ký xe, phí bảo vệ môi trường cho mặt hàng nhiên liệu, phí BOT,… Cử tri kiến nghị Chính phủ nên xem xét, giảm các mức phí nêu trên. Trả lời kiến nghị của cử tri Tỉnh Bình Dương, Bộ Tài chính cho biết:

Về các khoản phí đối với phương tiện

Theo Luật phí và lệ phí thì phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí.

Mỗi loại phí thu đối với phương tiện nhằm bù đắp chi phí cung cấp 01 dịch vụ, cụ thể:

Phí sử dụng đường bộ (thu theo đầu phương tiện) nhằm bù đắp chi phí duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ do Nhà nước quản lý. Mức thu phí được ban hành và thực hiện từ năm 2012 đến nay chưa điều chỉnh tăng. Số tiền phí thu được hàng năm chỉ đủ bù đắp từ 30-50% nhu cầu kinh phí sửa chữa đường bộ. Hàng năm, ngân sách nhà nước phải chi thêm khoảng 3.000 tỷ đồng để bổ sung kinh phí cho hoạt động này.

Phí đăng ký xe (lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe): Chỉ thu 01 lần khi cấy giấy đăng ký và biển số. Mức thu phí được ban hành và thực hiện từ năm 2012 đến nay chưa điều chỉnh tăng.

Phí sử dụng đường bộ các dự án BOT (phí BOT) thu để bù đắp chi phí đầu tư dự án BOT, cụ thể:

Năm 2016, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020 (trong đó giao: Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải), Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát mức thu phí các trạm BOT và xây dựng phương án giảm phí các trạm đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Bộ Tài chính đã ban hành 16 Thông tư điều chỉnh mức thu phí 29 trạm thu phí.

Kể từ ngày 01/01/2017, phí BOT chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá, Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ đối với dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Về lệ phí trước bạ đối với phương tiện

Theo Luật phí và lệ phí và Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì lệ phí trước bạ là một khoản tiền mà người có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì:

Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung. Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, Ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

Như vậy, mức trần trong khung lệ phí trước bạ đối với ô tô nêu trên đã được điều chỉnh giảm 5% so với quy định trước ngày 01/4/2013.

Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, ô tô pick-up chở hàng và ô tô tải VAN nêu trên nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Mức thu này đã giảm mạnh so với quy định trước ngày 01/4/2013 (mức thu lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trước 01/4/2013 là trong khung từ 10% đến 20%).

Để hạn chế một phần việc gia tăng phương tiện giao thông cá nhân, giảm ùn tắc giao thông, việc điều chỉnh cơ cấu điều tiết thu đối với ô tô, thì quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô như nêu trên là phù hợp.