Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao

PV.

Năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh toàn diện với mục tiêu “An toàn – Kịp thời – Chuyên nghiệp – Hiện đại”.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đảm bảo 100% hàng hóa bảo quản lưu kho luôn đủ số lượng, an toàn về chất lượng.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đảm bảo 100% hàng hóa bảo quản lưu kho luôn đủ số lượng, an toàn về chất lượng.

Để tổ chức hoàn nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc xác định các mục tiêu gồm:  Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành; làm tốt công tác dân chủ, đoàn kết; thực hiện tốt các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh toàn diện. Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu này, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch mua nhập, xuất bán lương thực; nhập các loại vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; Triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả công tác xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ; sẵn sàng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác theo quyết định của Tổng cục.

Hai là, đảm bảo 100% hàng hóa bảo quản lưu kho luôn đủ về số lượng, an toàn về chất lượng. Duy trì thực hiện tốt 5 nội dung điểm kho "An toàn- xanh - sạch, đẹp". Thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục nghiên cứu  khoa học và áp dụng các cải tiến kỹ thuật vào công tác bảo quản hàng hóa dự trữ.

Ba là, thực hiện nghiêm túc Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà n­ước, Luật Cán bộ công chức, Luật Thực hành Tiết kiệm, Chống lãng phí, chống tham nhũng và chế độ công khai tài chính, quy chế dân chủ cơ sở. Chế độ Tài chính Kế toán Dự trữ Nhà nước, sử dụng có hiệu quả vốn phí được cấp, thực hiện tốt chế độ tự chủ, và kinh phí quản lý hành chính, tài sản công.

Bốn là, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ, công chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; thực hiện nghiêm túc đề án tinh giản Biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và đầy đủ kịp thời mọi chế độ chính sách cho 100% cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

Năm là, phấn đấu 100% cán bộ, công chức trong đơn vị nắm vững nội dung văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý và các quy định về chế độ chính sách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tiếp tục duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua; tổ chức thực hiện các biện pháp lao động, tăng gia, tiết kiệm các nguồn lực chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; duy trì phong trào văn hoá, văn nghệ thể thao.