Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá

Khánh Chi

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, thời gian qua, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.
Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách, hiện đại hoá, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã tập trung xây dựng, triển khai nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế cũng chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2024; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức Hải quan, tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế.... 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, Cục ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã thực hiện báo cáo tình hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức giai đoạn từ ngày 15/6/2021 đến ngày 31/11/2023.

Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan (2014-2024); đồng thời, tiến hành khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về hoạt động đối tác Hải quan-Doanh nghiệp theo Công văn số 18/CCHĐH-CCNV ngày 28/3/2024 của Ban Cải cách hiện đại hóa.

Song song với đó, Cục ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, phát triển, hiện đại hóa trọng tâm năm 2024 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HQTTH ngày 19/01/2024; Quyết định Hệ thống tiêu chí giám sát, đánh giá chỉ số đo lường các mục tiêu, giải pháp và các công cụ giám sát thực hiện "Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đến năm 2025"...

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Cục vận hành ổn định hệ thống thông quan hàng hóa tự động và các hệ thống nghiệp vụ khác của Ngành, ứng dụng hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trong giải quyết thủ tục hải quan. Từ ngày 01/01 đến ngày 15/5/2024, đã tiếp nhận và xử lý 655 chứng từ kiểm tra chuyên ngành qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; giải quyết 222 hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan; giám sát 134 hồ sơ hàng hóa qua kho bãi cảng thông qua Hệ thống thông quan hàng hóa tự động.