Cục Thuế Cao Bằng tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Cao Bằng đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý thuế, trong đó làm tốt công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của đơn vị.

ính đến 30/6/2022, số lượng hồ sơ khai thuế đã nộp về cơ quan Thuế/tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp đạt 97,69%.
ính đến 30/6/2022, số lượng hồ sơ khai thuế đã nộp về cơ quan Thuế/tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp đạt 97,69%.

Kiểm tra, giám sát kê khai thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Cục Thuế Cao Bằng chú trọng triển khai và đạt kết quả tích cực.

Theo đó, đơn vị thực hiện quản lý chặt chẽ mã số thuế, tình hình biến động, tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản của người nộp thuế thông qua việc thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để trao đổi thông tin, kiểm soát việc đăng ký thuế.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2022, đơn vị đã cấp mới 656 mã số thuế cho các đơn vị trên địa bàn; 144 trường hợp ngừng hoạt động chưa đóng mã số thuế, 92 trường hợp ngừng hoạt động đóng mã số thuế; 43 mã số thuế khôi phục hoạt động. Số doanh nghiệp đang hoạt động là 1.401 mã số thuế, số hợp tác xã đang hoạt động là 242 mã số thuế, số hộ kinh doanh đang hoạt động 7.799 mã số thuế, tổ chức khác 1.237 mã số thuế.

Đồng thời, Cục Thuế Cao Bằng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các hồ sơ khai thuế có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đúng... để chủ động đôn đốc doanh nghiệp kê khai sát đúng với thực tế phát sinh. Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan thuế lập biên bản và xử phạt theo quy định. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượt người nộp thuế bị xử phạt hành chính là 116 lượt.

Đơn vị thường xuyên cập nhật xử lý kịp thời hồ sơ khai thuế vào hệ thống quản lý thuế, đảm bảo kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế. Tính đến 30/6/2022, số lượng hồ sơ khai thuế đã nộp về cơ quan Thuế/tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp đạt 97,69%, trong đó tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn/tổng số đã nộp đạt 98,74%.

Song song với các nhiệm vụ trên, đơn vị tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Tính đến ngày 30/6/2022 tổng số hồ sơ đề nghị hoàn thuế là 469 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn là 45,861 tỷ đồng, số hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế là 377 hồ sơ với số tiền hoàn là 2,158 tỷ đồng, không thuộc trường hợp được hoàn là 64 hồ sơ số tiền 32,515 tỷ đồng, 28 hồ sơ chuyển kỳ sau số tiền 11,188 tỷ đồng..

Đặc biệt, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, đơn vị đã giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị thực hiện miễn giảm thuế 125.644 hồ sơ với số tiền là 148,6 tỷ đồng.