8 giải pháp trọng tâm trong quản lý thuế tại Cục Thuế Cao Bằng thời gian tới

Hương Giang

Thực hiện quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhà nước (NSNN); phối hợp chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng... là những giải pháp trọng tâm được Cục Thuế Cao Bằng đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới.

Cục Thuế Cao Bằng triển khai quyết liệt triển khai quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.
Cục Thuế Cao Bằng triển khai quyết liệt triển khai quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Năm 2021, Cục Thuế Cao Bằng được Bộ Tài chính giao tổng thu NSNN là 1.275,4 tỷ đồng, tăng 20,4 tỷ đồng so với chỉ tiêu giao năm 2020; UBND Tỉnh giao là 1.800 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, ngay những tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế Cao Bằng đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu NSNN với nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, Cục Thuế Cao Bằng đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021; các nghị quyết, nghị định của Quốc hội và Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn; các văn bản chỉ đạo công tác thuế, thu ngân sách của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh...

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý thu, nợ trên địa bàn, Cục Thuế Cao Bằng đã ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 170/KH-CTCBA ngày 08/2/2021 ban về Kiểm tra công tác quản lý nợ thuế năm 2021 nhằm nắm bắt được tình hình tổ chức thực hiện quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế của các chi cục thuế và chính sách, pháp luật về quản lý nợ, phát hiện những bất cập (nếu có) để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, sửa đổi, bổ sung và chỉ đạo thực hiện trong toàn Ngành như: Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế…

Đánh giá về những kết quả đạt được trong thực hiện thu NSNN, Cục trưởng Cục Thuế Cao Bằng Nguyễn Việt Long cho biết, trong quý I/2021, đơn vị đã thực hiện thu NSNN đạt 335,5 tỷ đồng, bằng  26,3%. so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Trong đó, có 5 khoản thu đạt tiến độ khá gồm: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 47,2%.%; thuế thu nhập cá nhân đạt 38,8%; Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 37,1%; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 28,2%; thuế bảo vệ môi trường đạt 26,1%...

Phát huy kết quả tích cực trên, thời gian tới, Cục Thuế Cao Bằng triển khai 8 giải pháp trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý thuế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN. Cụ thể:

Một là, tiếp tục bám sát các Nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, HĐND, các kế hoạch UBND Tỉnh, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để thực hiện tốt các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ngành; Phối hợp với các sở, ngành thực hiện hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng năm 2021.

Hai là, thực hiện các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, nguồn thu, sắc thuế, xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả. Thực hiện tốt công tác xây dựng dự toán năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND Tỉnh, đảm bảo sát với thực tế và có tính khả thi cao.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thẩm định giá đất; phối hợp và giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý thu các khoản liên quan đến đất, xử lý ghi thu, ghi chi, miễn giảm tiền thuê đất. Ban hành thông báo tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kịp thời. Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với phương tiện chưa có trong bảng giá của Bộ Tài chính kịp thời, sát với giá trị giao dịch thực tế trên thị trường.

Bốn là, rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, tham mưu xây dựng các biện pháp quản lý thu, các khoản thu từ đất đai giai đoạn 2021-2025 để đề xuất xây dựng Đề án thu với UBND Tỉnh.

Năm là, thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Tiếp tục duy trì chuyên mục “Chính sách thuế và cuộc sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng...

Năm là, triển khai, cài đặt, nâng cấp các ứng dụng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, đảm bảo các quy trình quản lý thuế được thực hiện trên ứng dụng theo quy định. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN bằng hình thức điện tử không cần đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục về thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, kê khai thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế, đảm bảo công bằng và tạo môi trường tốt cho kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảy là, kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; Tiếp tục đôn đốc các đơn vị nộp Ngân sách nhà nước các khoản thu theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Tăng cường đôn đốc các đơn vị vi phạm nộp tiền vào NSNN theo các kết luận của kiểm tra, thanh tra và kiểm toán nhà nước.

Tám là, triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN; thực hiện các giải pháp đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế năm 2021 theo kế hoạch.

Trong quý I/2021, Cục Thuế Cao Bằng đã thực hiện thu NSNN đạt 335,5 tỷ đồng, bằng 26,3 % so với dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, có 5 khoản thu đạt tiến độ khá gồm: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 47,2 %; Thuế thu nhập cá nhân đạt 38,8 %; Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 37,1%; Khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 28,2 %; Thuế bảo vệ môi trường đạt 26,1 %...