Đảm bảo giao dịch chứng khoán ổn định, thông suốt trong mọi tình huống


Đó là nội dung được nêu tại Thông báo số 131/TB-UBCK ngày 31/3/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) trong mùa dịch Covid 19.

Giao dịch chứng khoán phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống. Nguồn: internet
Giao dịch chứng khoán phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống. Nguồn: internet

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, UBCKNN thông báo, hoạt động giao dịch trên TTCK là dịch vụ thiết yếu theo Điểm 1 Chỉ thị số 16/CT-TTg và phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Theo đó, UBCKNN yêu cầu các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký chứng khoán thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 86/TB-UBCK ngày 8/3/2020 và Công văn số 92/TB-UBCK ngày 13/3/2020 của UBCKNN và Công văn số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020 về việc triển khai hoạt động TTCK trong mùa dịch Covid-19.

Trước đó, tại Công văn số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký chứng khoán tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động, giao dịch. 

Các Sở Giao dịch Chứng khoán, VSD sẵn sàng ứng phó trước diễn biến của dịch Covid-19 theo kịch bản ứng phó với các tình huống của dịch bệnh đã báo cáo UBCKNN.

UBCKNN đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức và khách đến giao dịch. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng chống, dịch đã được ban hành trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19.