Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020


Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng ngày 28/8/2020, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Đảng bộ Bộ Tài chính đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đặt ra. 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội.

Công tác điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là vào đúng ngày kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020).

Trong 5 năm qua, Ban cán sự đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Bộ Tài chính cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 bằng các chương trình hành động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được các kết quả nổi bật.

Bộ Tài chính đã thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thành các chính sách tài chính ngân sách. Kịp thời nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hệ thống thể chế tài chính ngân sách nhà nước ngày càng hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ công khai, minh bạch, đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, tăng cường phối hợp các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát phục vụ tăng trưởng kinh tế. Tập trung phấn đấu thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp Tài chính – NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, điều hành thu, chi ngân sách quyết liệt, chủ động; kiểm soát chặt bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép, tạo dư địa lớn cho chính sách tài khóa; điều chỉnh lại yêu cầu, mục tiêu về tài chính công, ngân sách nhà nước, quản lý an toàn nợ công theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Cơ cấu thu ngân sách nhà nước ngày càng bền vững, quy mô thu ngân sách tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt 24,5% GDP trong đó thu từ phí, lệ phí đạt khoảng 20,5% GDP, vượt mục tiêu đề ra. Chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo dự toán, tiết kiệm, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Bội chi bình quân giai đoạn 2015-2019 đạt 3,7% GDP, năm 2019 đạt 3,4% GDP. Nợ công được quản lý chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn an toàn; nợ công, nợ Chính phủ đến cuối 2019 ước đạt 54,7% và 47,7% GDP.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã có nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý tài chính ngân sách, xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai cơ chế Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN. Trong 8 năm liền Bộ Tài chính dẫn đầu khối các bộ, ngành về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh. Triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thời gian nộp thuế giảm được 300 giờ; thông quan hàng hóa qua luồng xanh chỉ từ 1- 3 giây.

Công tác sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực được ưu tiên, chú trọng. Đến tháng 3/2020, toàn Ngành đã sắp xếp cắt giảm được hơn 5000 đầu mối từ cấp trung ương đến địa phương, giảm hơn 6000 biên chế, đạt 8,7% so với năm 2015.

Đầu năm 2020, khi Đại dịch Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối ngân sách nhà nước, các vấn đề an sinh xã hội nhưng Bộ đã đi tiên phong trong đề xuất các chính sách tài chính, hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế mà trực tiếp là hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Trong công tác đảng, Ban Cán sự Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy phân công trách nhiệm trong việc quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những Nghị quyết quy định quan trọng ảnh hưởng đến công tác tài chính ngân sách.

Làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ việc phân công trách nhiệm trong việc quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những Nghị quyết quy định quan trọng ảnh hưởng đến công tác tài chính ngân sách.

Đảng bộ Bộ Tài chính đã phối hợp tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tổ chức hàng chục Hội nghị trực tiếp quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Ban cán sự Đảng để thực hiện các quy định, nghị quyết này.

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy đã thực hiện tốt các công việc trong bổ nhiệm, quy hoạch, điều động nhân sự cơ quan theo chủ trương của Ban cán sự Đảng. Kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ của tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đạt tín nhiệm rất cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã có sự phối hợp, phân công trách nhiệm giữa thanh tra kiểm tra của cơ quan với kiểm tra giám sát của Đảng. Vì vậy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về kiểm tra giám sát.

"Như vậy, Đảng bộ Bộ Tài chính đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra." - Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bầu vào cấp uỷ những đồng chí thật sự tiêu biểu, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thông qua báo cáo chính trị và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ năng lực lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Bí thư Ban cán sự Đảng đề nghị các đại biểu bám sát các quy định của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để xem xét lựa chọn bầu vào cấp ủy những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, vị trí công tác.

Đặc biệt, lựa chọn, bầu vào cấp uỷ những đồng chí thật sự tiêu biểu về năng lực lãnh đạo, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín cao, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học và cán bộ chuyên trách công tác đảng; có tầm nhìn, tư duy chính trị sâu sắc; cương quyết không để lọt vào cấp ủy những đồng chí có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết.

Nhận định nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng, đồng chí Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với sự ủng hộ, đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo, hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.