Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp về những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2007-2010 và những giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ nhiệm kỳ 2007-2010 đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong công tác xây dựng đảng, xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được đó có  tác động tích cực như thế nào tới công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của  Bộ Tài chính?

 

Đảng bộ Bộ Tài chính triển khai thực hiện gần 4 năm Nghị quyết nhiệm kỳ 2007-2010 trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới với những thời cơ và thách thức đan xen. Những năm đầu, kinh tế liên tục có mức tăng trưởng cao nhưng cũng bộc lộ không ít hạn chế của nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi; những năm sau chịu tác động mạnh của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

 

Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Bộ Tài chính là Đảng bộ cấp trên cơ sở với với quy mô từ 2.473 đảng viên (2006) lên tới 2.979 đảng viên (6.2010), sinh hoạt tại 47 tổ chức cơ sở Đảng; chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính tiếp tục được hoàn thiện theo hướng Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Điều này đặt ra cho Đảng bộ phải có những đổi mới cho phù hợp với quy mô và yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra. 

 

Đảng bộ đã xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là phải đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên với các nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng:

 

Một là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác – Lênin; tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị và trình độ mọi mặt cho cán bộ đảng viên; lãnh đạo cán bộ đảng viên chủ động tham gia xây dựng thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác.

 

Hai là, tập trung sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách giai đoạn 2006-2010 theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đổi mới tài chính doanh nghiệp, phát triển các thị trường tài chính, dịch vụ tài chính, thị trường chứng khoán. Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công; đẩy mạnh thanh, kiểm tra và cải cách hành chính.

 

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp để thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; gắn công tác xây dựng Đảng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị… Xây dựng các Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tiêu chí thực chất hơn.

 

Bốn là, xây dựng tiêu chí cụ thể để giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu về năng lực phẩm chất, đạo đức lối sống.

 

Năm là, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng vận động cán bộ, công chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực và  hướng mạnh vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đoàn kết và đồng thuận trong cơ quan đơn vị.

Từ việc xác định những mục tiêu trên, Đảng bộ đã đưa ra một số biện pháp và tổ chức thực hiện, đạt kết quả trên nhiều mặt, đặc biệt là về mặt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là chúng ta đã hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế; bổ sung sửa đổi cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp, cổ phần hoá, đảm bảo an sinh xã hội; phát triển đồng bộ các loại thị trường; mở rộng hoạt động tài chính đối ngoại và thực hiện các cam kết quốc tế; tổ chức điều hành tài chính – ngân sách theo sát mục tiêu nhiệm vụ NSNN 5 năm 2006-2010; đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá.

 

Cụ thể, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn đảm bảo nguyên tắc tạo điều kiện cho các công ty nhà nước chủ động trong hoạt động kinh doanh, tự chủ về tài chính, bình đẳng với doanh nghiệp khác trong môi trường pháp luật chung; tăng quyền hạn cho DN, giảm thiểu sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh của DN, xoá bỏ tình trạng bao cấp đối với DNNN…

 

Đảng bộ Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo triển khai nhanh các giải pháp cấp bách nhằm mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tham mưu cho Chính phủ kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế; chỉ đạo quyết liệt thu, chi ngân sách, điều hành giá cả, hoạt động XNK, thu hút đầu tư nước ngoài…

Việc ban hành và triển khai tích cực, kịp thời, đồng bộ các giải pháp kích thích kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đã nhận được sự đồng thuận và tạo niềm tin trong cộng đồng DN và toàn xã hội, góp phần đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, bước đầu có chuyển biến tích cực và dấu hiệu phục hồi; tình hình chính trị - xã hội ổn định, công tác an sinh xã hội được chú trọng, nhất là các lĩnh vực giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững… Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận trong thời gian qua, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng công tác điều hành tài chính ngân sách những năm qua tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả quan trọng; tiềm lực của nền tài chính quốc gia ngày càng được tăng cường, quy mô NSNN ngày càng mở rộng, đảm bảo ổn định xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế.

Thưa đồng chí, trong quá trình thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2007-2010, chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong quá trình thực hiện công tác xây dựng đảng ở cơ sở?

 

Trong nhiệm kỳ 2007-2010, với thời gian thực hiện Nghị quyết ĐH được hơn 3 năm, song đối chiếu với 7 chỉ tiêu lớn đặt ra, Đảng bộ Bộ Tài chính đã vượt  hoặc đạt mức theo tiến độ 3 năm cả 7 chỉ tiêu. Nhiều lĩnh vực công tác  đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ những kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Đảng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Cần đề cao và phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, xác định rõ, đoàn kết là nền tảng để bảo đảm sự ổn định, phát triển. Tập trung trí tuệ đội ngũ cán bộ đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt phê và tự phê, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng uỷ, quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ với Đảng uỷ và các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Thường xuyên quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng cấp trên và của Ban cán sự Đảng, chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đưa các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách pháp luật về tài chính đi vào cuộc sống.

 

Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp uỷ Đảng cấp trên, của Ban cán sự Đảng thành kế hoạch, chương trình hành động cho toàn Đảng bộ, từng cơ sở Đảng và từng đảng viên, lấy tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo đánh giá đối với từng tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện tốt việc đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Đảng bộ cần phải quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; tổ chức tốt Cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xác định rõ đây là trọng tâm của toàn nhiệm kỳ, qua đó giáo dục chính trị tư tưởng; tạo niềm tin phấn khởi, yên tâm công tác, yêu ngành yêu nghề, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong tất cả các lĩnh vực.

 

Chăm lo phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian hiện tại, trung hạn và dài hạn. Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên tâm huyết với ngành; đồng bộ giữa cán bộ chuyên môn với cán bộ công tác Đảng, đoàn thể.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ đối với hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ; công tác tự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc để phát hiện, uốn nắn sửa chữa kịp thời những tư tưởng lệch lạc, những việc làm chưa đúng, ngăn ngừa các sai phạm tiêu cực lớn có thể xảy ra. 

Thực hiện có kết quả công tác chỉ đạo các tổ chức quần chúng tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan đơn vị. 

Đảng bộ Bộ Tài chính đã xác định: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ chính là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thưa đồng chí, từ những kết quả đạt được và thực tiễn trong việc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2007-2010 Đảng bộ Bộ Tài chính đã đề ra những giải pháp  nào để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành trong nhiệm kỳ tới?

 

Nhiệm kỳ tới mà khởi đầu là năm 2010 có tầm quan trọng đặc biệt. Trước hết, đây là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết ĐH X, năm đầu tiên chuẩn bị cho Chiến lược tài chính 2010-2015. Đây cũng là năm chuẩn bị cho ĐH Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, xây dựng và triển khai Chiến lược KTXH 2011-2020; năm kỷ niệm Đại lễ Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, 65 năm Ngày thành lập Nước, 65 năm thành lập Ngành Tài chính Việt Nam. Tình hình kinh tế thế giới cũng sẽ có những thay đổi nhanh, phức tạp nhưng hội nhập và phát triển vẫn là xu thế lớn.

Trong bối cảnh đó, việc tập trung sức mạnh của toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tạo động lực thúc đẩy, mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn đòi hỏi phải có sự đổi mới nhiều hơn nữa trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện có kết quả các biện pháp chủ yếu sau:

- Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tập trung trí tuệ, đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động hoàn thành nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ tài chính ngân sách hàng năm.

- Tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ cấp trên cơ sở; nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát của cấp uỷ Đảng các cấp, tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết và chương trình công tác đề ra.

- Rà soát bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ Đảng các cấp; quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ với Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính. Phối hợp có hiệu quả công tác xây dựng Đảng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ…

- Thường xuyên quan tâm tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ cơ quan Bộ, công tác tự kiểm tra, kiểm tra chéo giữa các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

- Coi trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, trung và dài hạn của ngành theo hướng hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý tài chính ngân sách.

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!