Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu quán triệt và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PV. (Tổng hợp)

Ngày 12/9/2022, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 734-CV/ĐU về việc quán triệt và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

Bộ Tài chính yêu cầu thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.
Bộ Tài chính yêu cầu thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với thủ trưởng, cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội về Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2022.

Bên cạnh đó, cấp ủy, bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm nêu gương trong THTK, CLP; chỉ đạo, đơn vị xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực, sáng tạo, quyết liệt trong THTK, CLP phù hợp chặt chẽ với tình hình thực tế của đơn vị; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, phản biện việc THTK, CLP trong cơ quan đơn vị.

Đảng ủy Bộ Tài chính giao các đảng bộ, chi bộ trực thuộc định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm có kết quả đánh giá thực hiện các nội dung theo Chương trình THTK, CLP năm 2022 của Bộ Tài chính; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả với Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 23/8/2022, Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1697/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2022 của Bộ. Theo đó, mục tiêu của Chương trình là nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực quản lý được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đối với Bộ Tài chính, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc đẩy mạnh THTK, CLP để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành Tài chính.

Chương trình THTK, CLP năm 2022 của Bộ Tài chính quy định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2022 đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra, đảm bảo đúng quy định Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2022.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai ngay việc xây dựng và ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2022 của từng đơn vị; trong đó phải đảm bảo thể hiện rõ mụ­c tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực quản lý, khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; tiêu chí đánh giá, chế độ tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP tạo chuyển biến tích cực trong THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình, dự án trọng điểm, theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác thanh tra, kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra lãng phí, sai phạm. 

Thủ trưởng đơn vị cấp trên có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP. Người đứng đầu đơn vị sử dụng NSNN phải thực hiện chế độ công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng NSNN và các nguồn tài chính theo quy định; Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật)...

Bộ Tài chính nêu rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong THTK, CLP, phát hiện, ngăn chặn hành vi gây lãng phí kinh phí NSNN, tiền, tài sản nhà nước, lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên... thì được khen thưởng bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị; được tặng thưởng các danh hiệu thi đua theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Số tiền tiết kiệm chống lãng phí được sử dụng theo quy định nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong THTK, CLP. Việc khen thưởng và sử dụng khoản tiền tiết kiệm được phải thực hiện công khai tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, tại Chương trình, Bộ Tài chính đã chú trọng đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực quản lý như: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.