Quyết định 1043/QĐ-BTC:

Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích


Ngày 5/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định công bố 105 thủ tục hành chính có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- Lĩnh vực thuế: 8 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục 1);

- Lĩnh vực Hải quan: 14 thủ tục hành chính (chi tiết phụ lục 2);

- Lĩnh vực Chứng khoán: 05 thủ tục hành chính (chi tiết phụ lục 3);

- Lĩnh vực Tài chính chung: 78 thủ tục hành chính (chi tiết phụ lục 4).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1043/QĐ-BTC.