DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao

PV.

(Tài chính) Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiến hành thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao.

Theo đó, DATC sẽ thực hiện bán đấu giá 80.000 cổ phần (chiếm 22,85% vốn điều lệ), tương đương 800 triệu đồng của mình tại Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao. Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần; Giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ đăng ký tham gia đấu giá tối thiểu là 100 cổ phần.
Thời gian đăng ký bắt đầu từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày từ 17/10/2014 đến ngày 06/11/2014. Tại Chi nhánh Công ty Mua bán nợ Việt Nam tại TP Đà Nẵng – Địa chỉ: số 73 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện đấu giá 08 giờ ngày 14/11/2014.

Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P'Rao hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, khai thác gỗ, trồng rừng, buôn bán nông lâm sản nguyên liệu...

Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao nguyên trước đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được thành lập vào năm 1999. Sau nhiều năm hoạt động đến cuối năm 2005 doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính không trả được nợ vay ngân hàng, không có vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao, DATC đã thực hiện mua nợ các ngân hàng thương mại vào tháng 07/2006. Sau khi mua nợ các ngân hàng và đánh giá năng lực sản xuất của nhà máy, Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao đã đồng ý chấp thuận dùng tài sản bảo đảm của Công ty tại nhà máy chế biến gỗ tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc để cấn trừ một phần khoản nợ phải trả cho DATC, phần nợ còn lại được DATC miễn giảm trách nhiệm trả nợ và chuyển nợ thành vốn góp và DATC tham gia vào quá trình tái cơ cấu Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao.

Đến thời điểm 30/04/2009 Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển đổi sở hữu, ngày 16/6/2011 Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao chính thức chuyển đổi sang công ty cổ phần. Sau thời điểm chuyển đổi sở hữu, Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao gặp nhiều khó khăn do mặt bằng nhà xưởng và hệ thống máy móc thiết bị tại cơ sở chế biến gỗ Hòa Cầm xuống cấp, hư hỏng, thiếu vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh... Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 12/2012 đến nay.

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P'rao 30/06/2014 là 30 cổ đông, Công ty chưa thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và cũng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Sở Giao dịch chứng khoán. Theo như quy định của pháp luật hiện hành, tại thời điểm hiện nay, Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao chưa phải là công ty đại chúng.

                                      Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm
                                                                                                 Đơn vị tính: đồng

                                                                                                          Nguồn: DATC

Stt

Các chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

1

Tổng giá trị tài sản

7.356.082.960

9.380.230.532

2

Doanh thu thuần

0

2.556.043.730

3

Giá vốn hàng bán

208.144.601

1.650.580.362

4

Lợi nhuận gộp

(208.144.601)

905.463.368

5

Doanh thu HĐ tài chính

0

5.092.444

6

Chi phí tài chính

0

169.240.409

7

Chi phí quản lý DN

243.375.051

268.309.640

8

Lợi nhuận thuần HĐKD

(451.519.652)

473.005.763

9

Lợi nhuận trước thuế

(451.519.652)

473.005.763

10

Lợi nhuận sau thuế lũy kế

(451.519.652)

473.005.763