DATC xử lý trên 7.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2016

PV.

Trong rất nhiều nỗ lực thực các nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2016, hoạt động xử lý nợ xấu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiếp tục đạt kết quả khả quan để khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường mua bán nợ.

Bên cạnh kết quả xử lý nợ, năm 2016, DATC đã thực hiện thoái vốn tại 17 doanh nghiệp với doanh thu 150,443 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch
Bên cạnh kết quả xử lý nợ, năm 2016, DATC đã thực hiện thoái vốn tại 17 doanh nghiệp với doanh thu 150,443 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch

Theo báo cáo của DATC, năm 2016 số lượng doanh nghiệp được DATC hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 63 doanh nghiệp; 

Tổng doanh số mua nợ và tài sản đạt 2.157,363 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch; tổng doanh thu là 2.083,632 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; lợi nhuận là 385 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước là 315 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi năm 2016 có tài sản và nợ loại trừ phát sinh không nhiều, kết quả trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 39 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 477,66 tỷ đồng. Trong đó, tài sản là 55,675 tỷ đồng, nợ là 415,596 tỷ đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 6,39 tỷ đồng.

Kết quả doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2016 tại 122 DN với giá trị thu hồi đạt 54,184 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch (trong đó: thu từ xử lý tài sản 37,127 tỷ đồng, thu hồi nợ 3,469 tỷ đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 13,588 tỷ đồng).

Lũy kế từ năm 2004 đến cuối năm 2016, số DN đã được tiếp nhận là 2.628 DN, với giá trị nợ và tài sản tiếp nhận là 4.573,63 tỷ đồng (trong đó giá trị tài sản: 2.268,34 tỷ đồng, giá trị nợ: 2.132,2 tỷ đồng, doanh nghiệp xử lý trước bàn giao: 173,075 tỷ đồng); số doanh nghiệp có tài sản được xử lý là 1.848 doanh nghiệp với giá trị thực tế thu hồi là 664,836 tỷ đồng.

Về công tác mua bán nợ và tài sản, năm 2016, DATC đã trực tiếp mua và xử lý 7.132,722 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước, ngoài nước.

Về hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp, tái cơ cấu: Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong năm 2016 Công ty đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 24 doanh nghiệp đang trong tình trạng thua lỗ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. 

Sau khi xử lý tài chính, Công ty đã chuyển nợ (chủ yếu từ chênh lệch giữa giá vốn mua nợ và giá trị sổ sách khoản nợ) thành vốn góp đầu tư tại 04 doanh nghiệp chuyển nợ thành vốn góp, thực hiện mới công tác quản trị, khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của DATC.

Đến cuối năm 2016, Công ty đã thực hiện thoái vốn 17 doanh nghiệp với doanh thu thoái vốn 150,443 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch.