DCSC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

PV.

(Tài chính) Ngày 03/5/2013, tại Hà Nội, Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ về tài sản và bất động sản DATC (Công ty DCSC) đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 để thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và quyết định một số vấn đề quan trọng của Công ty.

Năm 2012 hoạt động kinh doanh của DCSC gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Thị trường tài chính ngân hàng đối mặt với tình trạng nợ xấu tăng cao và nguy cơ mất thanh khoản; thị trường bất động sản bị đóng băng, trong khi đó chi tiêu công bị tiết giảm, thắt chặt; thị trường dịch vụ thẩm định giá cạnh tranh gay gắt.

Bối cảnh đó đã ảnh hưởng không thuận lợi đến các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012. Tổng doanh thu năm 2012 mặc dù đạt 106% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 77,2% so với kế hoạch. Đây là năm đầu tiên sau 5 năm hoạt động DCSC không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận. Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông DCSC đã thông qua phương án phân chia lợi nhuận với mức chia cổ tức năm 2012 là 8%.

Năm 2013 được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn và cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trong lĩnh vực thẩm định giá và đấu giá tài sản, bất động sản. Trong bối cảnh đó, Đại hội đồng cổ đông DCSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với mức doanh thu 17.000 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 triệu đồng.

Tại Đại hội lần này, cổ đông của DCSC đã biểu quyết thông qua việc đổi tên Công ty thành “Công ty cổ phần định giá và tư vấn DATC” viết tắt là DAC. Đại hội cổ đông DCSC cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Ông Phạm Phan Quang tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Trần Thanh Uyên tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2013 – 2018.