Đề xuất bảo quản vĩnh viễn hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức

Minh Anh

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đáng chú ý, dự thảo Thông tư đề xuất, tài liệu cán bộ gồm hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế; hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn bảo quản vĩnh viễn...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (gọi là cơ quan, tổ chức). Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp vận dụng quy định của Thông tư này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.

Dự thảo đề xuất Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, áp dụng đối với các nhóm hồ sơ, tài liệu:

- Nhóm 1. Tài liệu tổng hợp

- Nhóm 2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê

- Nhóm 3. Tài liệu tổ chức, nhân sự

- Nhóm 4. Tài liệu lao động, tiền lương

- Nhóm 5. Tài liệu tài chính, kế toán

- Nhóm 6. Tài liệu xây dựng cơ bản

- Nhóm 7. Tài liệu khoa học công nghệ

- Nhóm 8. Tài liệu hợp tác quốc tế

- Nhóm 9. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Nhóm 10. Tài liệu thi đua, khen thưởng

- Nhóm 11. Tài liệu pháp chế

- Nhóm 12. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở

- Nhóm 13. Tài liệu của tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan.

Về hồ sơ xếp lương, nâng ngạch của cán bộ, công chức, viên chức, dự thảo Thông tư quy định đối với nhóm Tài liệu tổng hợp: Thời hạn bảo quản hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định, hướng dẫn những vấn đề chung của ngành là vĩnh viễn, của cơ quan là 20 năm.

Tài liệu về hoạt động của Lãnh đạo cơ quan (báo cáo, bản thuyết trình/giải trình, trả lời chất vấn tại Quốc hội, bài phát biểu tại các sự kiện lớn …), thời hạn bảo quản là 20 năm. Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban, sổ tay công tác của lãnh đạo cơ quan, thư ký lãnh đạo, thời hạn bảo quản 20 năm.

Đối với tài liệu ứng dụng ISO: Hồ sơ xây dựng hệ thống, quy trình, quy định thực hiện theo tiêu chuẩn ISO của ngành, thời hạn bảo quản vĩnh viễn. của cơ quan là 20 năm.

Đối với tài liệu quy hoạch: Hồ sơ xây dựng quy hoạch phát triển ngành, cơ quan; hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, cơ quan có thời hạn bảo quản vĩnh viễn…

Tài liệu tiền lương: Hồ sơ xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ theo dõi thực hiện thang, bảng lương, chế độ phụ cấp có thời hạn bảo quản 20 năm…

Tài liệu tài chính, kế toán: Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định về tài chính, kế toán của ngành có thời hạn vĩnh viễn; của cơ quan có thời hạn bảo quản 20 năm; sổ sách kế toán tổng hợp, chi tiết bảo quản 10 năm; chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính bảo quản 5 năm.

Tài liệu cán bộ: Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, thời hạn bảo quản vĩnh viễn; hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế áp dụng vĩnh viễn; báo cáo thống kê danh sách cán bộ áp dụng thời hạn bảo quản 70 năm; báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, thời hạn bảo quản là 20 năm...