Đề xuất mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế

Theo Lan Phương/baochinhphu.vn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo dự thảo, mức đóng góp tài chính theo điều ước quốc tế (bao gồm đóng góp tài chính, niên liễm cho tổ chức quốc tế được thành lập theo điều ước quốc tế, viện trợ cho chính phủ nước ngoài, hoặc đóng góp tài chính khác theo điều ước quốc tế): Thực hiện căn cứ vào quy định của điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo quy định rõ một số mức chi có tính chất đặc thù phục vụ công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế.

Theo đó, đối với việc nghiên cứu, xây dựng phương án đàm phán; xây dựng hồ sơ đề xuất đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập, rút bảo lưu, rút phản đối bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 65/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức chi 10 triệu đồng/báo cáo.

Đối với chi soạn thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 và Điểm c, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 65/2021/NĐ-CP: Trường hợp soạn thảo mới dự thảo điều ước quốc tế, mức chi 8 triệu đồng/ dự thảo văn bản; soạn thảo mới dự thảo thỏa thuận quốc tế, soạn thảo dự thảo điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung, gia hạn, mức chi 5 triệu đồng/dự thảo văn bản.

Đối với báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Điểm c Khoản 8, Điều 5 và Điểm c Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 65/2021/NĐ-CP:

- Trường hợp báo cáo tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước, mức chi 8 triệu đồng/báo cáo.

- Trường hợp báo cáo tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế định kỳ hàng năm của các Bộ, ngành, mức chi 5 triệu đồng/báo cáo.

- Trường hợp báo cáo tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo chuyên đề hoặc đột xuất, mức chi 3 triệu đồng/báo cáo…