Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2022

Việt Dũng (T/h)

Tháng 3/2022, nhiều chính sách tài chính quan trọng bắt đầu có hiệu lực. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại một số chính sách nổi bật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện trong 3 năm từ 01/3/2022

Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Theo Nghị định, trong vòng 3 năm kể từ 01/3/2022, ô tô điện chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Trong vòng 2 năm tiếp theo: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Nghị định giữ nguyên mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%; Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%; Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn, thuyền, kể cả du thuyền, tàu bay là 1%; Xe máy là 2%; Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô là 2%.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 và thay thế Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 10/2022/NĐ-CP

Sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội

Ngày 12/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030. Thông tư 03/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.

Thông tư không áp dụng đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách nhà nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi tiêu tài chính. Trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng và quản lý kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình.

Thông tư số 03/2022/TT-BTC bổ sung nhiều nội dung chi chương trình trợ giúp người khuyết tật. Trong đó có các khoản chi như: Chi tiền công thuê chuyên gia tư vấn; Chi ứng dụng công nghệ thông tin; Chi rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về nhu cầu giáo dục đặc biệt của người khuyết tật vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Chi nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật...

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2022/TT-BTC

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính về quản lý tài chính đất đai

Có hiệu lực từ ngày 15/03/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 28/01/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu liền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; Mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất để tính thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Đồng thời, Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi; Chủ trì xác định và trình UBND cấp tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê; Chủ trì xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; (nội dung mới bổ sung). Xây dựng trình UBND cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền ban hành mức thu liên bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định;… (nội dung mới bổ sung)...

Thông tư số 04/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 04/2022/TT-BTC

Bổ sung nội dung giám sát hoạt động nghiệp vụ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Thông tư số 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 24/3/2022. 

Trong đó bổ sung nội dung Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện giám sát hoạt động nghiệp vụ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam như: Xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán; Ban hành tiêu chí giám sát giao dịch; Ban hành chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Giám sát tuân thủ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đối với Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong việc thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; Giám sát chung hoạt động giao dịch chứng khoán, hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin; Giám sát tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư hoạt động trên các thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật... 

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 06/2022/TT-BTC

Các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư

Đây là nội dung tại Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/3/2022.

Theo đó, các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: 

- Các khoản thu từ tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời thầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

- Các khoản thu do nhà đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 08/2022/TT-BTC : Được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về NSNN trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hợp đồng PPP, hợp đồng giữa CQNN có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa được ký kết.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 08/2022/TT-BTC