Quyết định số 515/QĐ-TTg:

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020


Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/04/2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 515/QĐ-TTg.