Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung?

Luật sư Lê Văn Đài - Văn phòng Luật sư Khánh Hưng

(Tài chính) Ông Lê Quang Duy (kinhbienhoa@....) là công chức cấp quận, được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/1/2012 từ bậc 8 (hệ số 4,65) lên bậc 9 (hệ số 4,98). Cuối năm 2012 ông đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Năm 2013 ông đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng Bằng khen của UBND Thành phố.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Vừa qua, cơ quan ông Duy họp xét  nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (trong chỉ tiêu 10% theo qui định). Ông Duy muốn được biết ông đang hưởng lương bậc cuối cùng trong ngạch (bậc 9) thì có được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch trước thời hạn không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Duy như sau:

Theo điểm a, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, điều kiện và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức làm việc trong cơ quan Nhà nước như sau:

Công chức đạt đủ 2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên.

Trường hợp ông Lê Quang Duy đã được xếp bậc lương cuối cùng (bậc 9/9) ngạch chuyên viên nên không thuộc trường hợp áp dụng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV nêu trên.

Căn cứ điểm a1, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ông Duy đang hưởng lương ngạch chuyên viên của Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định này, sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.