Đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu NSNN theo Nghị quyết 02/NQ-CP


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 755/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh 755-QD-BTC.doc