Định mức chi phí xuất gạo dự trữ hỗ trợ 7 tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành ba Quyết định, quy định chi phí xuất tối đa gạo dự trữ hỗ trợ học sinh các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình, Hải Dương; gạo hỗ trợ cứu đói nhân dân tỉnh Sơn La; gạo hỗ trợ tỉnh Lào Cai, Gia Lai và Kon Tum.

Xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh. Nguồn: internet
Xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh. Nguồn: internet

Cụ thể tại Quyết định số 651/QĐ-BTC, Bộ Tài chính quy định về chi phí xuất tối đa của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hoàng Liên Sơn, Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh, Cục dự trữ Nhà nước Khu vực Hải Hưng như sau:

Chi phí xuất tối đa 693,825 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tỉnh Tuyên Quang do Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thực hiện là 274.562.603 đồng.  Cụ thể, chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức số gạo hỗ trợ nói trên là 153.223.619 đồng; chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho là 121.338.984 đồng.

Chi phí xuất tối đa 15,525 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tỉnh Ninh Bình do Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thực hiện là 12.541.700 đồng. Trong đó, chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức số gạo hỗ trợ nói trên là 3.428.525 đồng; chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho là 9.113.175 đồng.

Chi phí xuất tối đa 15,6 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tỉnh Hải Dương do Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thực hiện là 7.224.000 đồng. Trong đó, chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức số gạo hỗ trợ nói trên là 3.445.088 đồng.

Chi phí xuất tối đa 2.119,995 tấn gạo hỗ trợ cứu đói nhân dân tỉnh Sơn La do Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thực hiện là 2.664.172.000 đồng. Cụ thể, chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức số gạo hỗ trợ nói trên là 468.177.576 đồng; chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho là 2.195.994.424 đồng.

Tại Quyết định số 608/QĐ-BTC, Bộ Tài chính quy định chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức 214 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Lào Cai do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thực hiện là 47.259.546 đồng. Chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho 214 tấn gạo nói trên là 161.226.800 đồng.

Tại Quyết định số 609/QĐ-BTC, Bộ Tài chính quy định chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức 1.234 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Gia Lai và Kon Tum do Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Bắc Tây Nguyên thực hiện là 272.515.326 đồng. Chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho 1.234 tấn gạo hỗ trợ hai tỉnh nói trên là 300.847.000 đồng. 

Căn cứ chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho theo các quyết định trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực nói trên thực hiện cấp phát, thanh toán theo từng nội dung cụ nội dung cụ thể đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực tế thực hiện thấp hơn so với dự toán được giao đề nghị hoàn trả lại ngân sách Nhà nước phần chênh lệch giữa dự toán và thực tế thực hiện.

Trường hợp khi cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hồ sơ chi phí xuất gạo của các Cục Dự trữ Nhà nước quy định tại các Quyết định trên có những khoản chi phí không được coi là hợp lý, hợp lệ để hạch toán trong chi phí xuất gạo theo kết luận của các cơ quan này, thì các Cục Dự trữ Nhà nước nói trên phải nộp ngân sách số tiền chênh lệch so với hồ sơ báo cáo của đơn vị.