Thông tư số 80/2022/TT-BTC:

Định mức sử dụng kinh phí từ ngân sách, quy chế quản lý tài chính với hoạt động xúc tiến đầu tư


Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 80/2022/TT-BTC