Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Đo thời gian giải phóng hàng hóa, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp

PV.

Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, từ ngày 11-16/9/2017, đơn vị triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2017 nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội. Đây là năm thứ hai Cục Hải quan Hà Nội triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Điểm mới căn bản năm nay là Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ thực hiện đo thời gian giải phóng hàng đối với các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa không nhằm mục đích thương mại) và mở rộng quy mô triển khai tại tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc.

Cục Hải quan TP. Hà  Nội sẽ thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa từ khi tiếp nhận đăng ký tờ khai chính thức cho đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng; các khoảng thời gian tác nghiệp trong quy trình thủ tục hải quan như kiểm tra chi tiết hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hóa; kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; thời gian tác nghiệp của cơ quan kiểm tra chuyên ngành có liên quan phát sinh trong khoảng thời gian từ khi tiếp nhận đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan.

Kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa cấp Cục Hải quan năm 2017 sẽ được tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan để phản ánh chính xác, cụ thể thời gian tác nghiệp của công chức hải quan tại các bước của quy trình thủ tục hải quan, phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành. Đây cũng là một trong những căn cứ khoa học để đề xuất hoạch định chính sách, thực thi pháp luật nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hướng tới mục tiêu ngang bằng với các nước ASEAN-4.

Để thực hiện thành công kế hoạch đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2017, Cục Hải quan Hà Nội đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tích cực hợp tác, khai báo hải quan đầy đủ, điền thông tin khi mang hồ sơ đến đăng ký kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa vào Biểu khảo sát thời gian xuất trình hồ sơ để kiểm tra và Biểu khảo sát thời gian đăng ký kiểm tra thực tế hàng hóa.