Chờ “cú hích” trái phiếu doanh nghiệp

Chờ “cú hích” trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam đã có tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây, song thị trường vẫn cần có những điều kiện để hướng tới bền vững.
Nâng cao điều kiện chào bán chứng quyền có bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan quản lý

Nâng cao điều kiện chào bán chứng quyền có bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan quản lý

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo Quyết định số 2301/QĐ-BTC ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã xây dựng và lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm (CW).