Doanh nghiệp bảo hiểm phải theo dõi, cảnh báo sớm khả năng vi phạm các hạn mức rủi ro

Bảo Thương

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có Công văn số 489/QLBH-PNT gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (DNBHPNT), doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài về việc thực hiện quản trị rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào công ty trong cùng một nhóm.
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào công ty trong cùng một nhóm.

Tại Công văn số 489/QLBH-PNT, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các DNBHPNT thiết lập, triển khai thực hiện hệ thống quản trị rủi ro nhằm xác định, đo lường, đánh giá, báo cáo và kiểm soát một cách hiệu quả các rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật.

Trong đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm lưu ý, các doanh nghiệp phải tổ chức quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập tại: bộ phận nghiệp vụ, bộ phận quản trị rủi ro, kiểm toán tuân thủ và các bộ phận kiểm soát khác. Cần nhận dạng các rủi ro trọng yếu như: Rủi ro bảo hiểm, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro đối tác (bao gồm rủi ro pháp lý, rủi ro gian lận), rủi ro thanh khoản và các rủi ro khác theo đánh giá của doanh nghiệp bảo hiểm có thể gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp phải theo dõi trạng thái rủi ro và đánh giá kịp thời, cảnh báo sớm khả năng vi phạm các hạn mức rủi ro, hạn chế nguy cơ xảy ra rủi ro để đảm bảo an toàn trong hoạt động…

Đáng chú ý, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh DNBHPNT tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và quy định pháp luật khác; trong đó, không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau, không được đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ gửi tiền tại các cổ đông, thành viên là tổ chức tín dụng.

Liên quan đến vấn đề thuê ngoài, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm lưu ý các doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập quy trình thuê ngoài, quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thuê ngoài và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý kịp thời rủi ro phát sinh từ việc thuê ngoài, đặc biệt là rủi ro liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Cùng với đó, tạm dừng thực hiện, điều chỉnh hoặc chấm dứt hoạt động thuê ngoài trong trường hợp phát hiện hoạt động thuê ngoài có ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Có phương án dự phòng bảo đảm hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn trong trường hợp bên cung cấp dịch vụ thuê ngoài không thể thực hiện hoặc không thực hiện đúng trách nhiệm đối với hoạt động thuê ngoài theo quy định.

Công văn số 489/QLBH-PNT nêu rõ, các DNBHPNT phải thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm; Thực hiện kiểm tra, giám sát các khoản doanh thu, chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế, pháp luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan...