Dự án không mời được nhà đầu tư, xử lý thế nào?

Theo Chinhphu.vn

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng ACD đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống phát hành mời đầu tư nhưng không có nhà thầu, không có nhà đầu tư có vốn Nhà nước trên 30% tham dự.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin về tiến độ sửa đổi Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu và nhà đầu tư, trong đó bao gồm yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Đồng thời, Điều 2 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư cũng hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Do đó, đề nghị Công ty TNHH Tư vấn xây dựng ACD căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3, Điều 87 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, trường hợp tại thời điểm đóng thầu, không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo một trong 2 cách sau: Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu tối đa 30 ngày; quyết định huỷ thầu đồng thời yêu cầu bên mời thầu điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu tư hoặc xem xét chuyển đổi hình thức đầu tư do dự án không hấp dẫn nhà đầu tư.

Đang hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP

Ngày 3/1/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tờ trình số 52/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP đã được đăng tải trên website: ppp.mpi.gov.vn.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Tư vấn xây dựng ACD quan tâm đến dự thảo này có thể tham khảo tại website nêu trên.

Trong thời hạn hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.