HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TUÂN THỦ TRONG QUẢN LÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM

Kinh nghiệm quốc tế các nước về tổ chức bộ máy quản lý rủi ro

Kinh nghiệm quốc tế các nước về tổ chức bộ máy quản lý rủi ro

Trên thế giới, nhiều cơ quan thuế các nước đã và đang đưa quản lý rủi ro tuân thủ trở thành một đơn vị thường trực trong cơ cấu tổ chức để thực hiện các biện pháp phát hiện rủi ro và sử dụng quản lý rủi ro tuân thủ (QLRRTT) như một công cụ tích hợp cho tất cả các quy trình lập kế hoạch và đưa ra quyết định của ngành Thuế.
Bàn giải pháp tăng cường quản lý tuân thủ thuế hiệu quả trong nền kinh tế số

Bàn giải pháp tăng cường quản lý tuân thủ thuế hiệu quả trong nền kinh tế số

Sáng 13/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo "Quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số" nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp quản lý tuân thủ thuế hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong thời đại công nghệ số.