Gỡ vướng về kê khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

PV.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 116/HABECO-TV ngày 02/3/2016 của Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) đề nghị hướng dẫn thực hiện kê khai và hướng dẫn nộp thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

1. Về người nộp thuế và giá tính thuế TTĐB và kiểm soát giá bán bình quân của “Cơ sở kinh doanh thương mại”.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về người nộp thuế TTĐB như sau:

“1. Người nộp thuế TTĐB là tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB...”

Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về giá tính thuế TTĐB như sau:

“b) Trường hợp cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ và xăng các loại), cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ) bán hàng cho các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bán ra nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

Trường hợp giá bán của cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ và xăng các loại) và giá bán của cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ) thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cơ sở kinh doanh thương mại quy định tại điểm này là cơ sở không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất và là cơ sở đầu tiên trong khâu lưu thông thương mại có hợp đồng mua bán hàng hóa với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc có hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty mẹ, công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB. Quan hệ công ty mẹ, công ty con được xác định theo quy định của Luật doanh nghiệp.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên và qua nghiên cứu mô hình sản xuất kinh doanh của Habeco thì cơ sở sản xuất sản phẩm bia thương hiệu Hà Nội khi tiêu thụ phải thực hiện tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá bán ra của Công ty bao tiêu sản phẩm nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

2. Về thời gian thực hiện kê khai nộp thuế TTĐB.

Thông tư 195/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Đề nghị Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.