Gỡ vướng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

PV. (Tổng hợp)

Bộ Tài chính trả lời ý kiến Cử tri tỉnh Lào Cai về việc xem xét sửa đổi quy định về điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Công văn số 1498/BTC-NSNN ngày 07/02/2017, Bộ Tài chính đã trả lời cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 “Tiền xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%; riêng khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%”. Theo đó, năm 2016, khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thực hiện phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%.

Từ năm 2017, thực hiện theo quy định Luật NSNN năm 2015: Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan trung ương thực hiện là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% (khoản i Điều 35). Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% (khoản q Điều 37). Theo đó, tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do cơ quan Công an xử phạt là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%.

Trong dự toán chi thường xuyên chi cân đối ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Lào Cai đã bố trí kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan ở địa phương; dự toán chi thường xuyên năm 2017 của Tỉnh được xác định theo định mức phân bổ chi chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đã đảm bảo không thấp hơn dự toán chi thường xuyên năm 2016 được Quốc hội quyết định. Như vậy, kinh phí đã bố trí đảm bảo cho công tác an toàn giao thông của Tỉnh. Vì vậy, đề nghị Tỉnh thực hiện điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.