Hà Nội thành lập bộ phận giám sát, kiểm soát nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 3379/QĐ-BHXH thành lập Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm phát hiện kịp thời sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ về BHXH, BHYT.

Tiếp nhận xử lý ngay thông tin và báo cáo kết quả kịp thời khi nhận được yêu cầu từ bộ phận giám sát, kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT.
Tiếp nhận xử lý ngay thông tin và báo cáo kết quả kịp thời khi nhận được yêu cầu từ bộ phận giám sát, kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT.

Quyết định số 3379/QĐ-BHXH nêu rõ, bộ phận giám sát, kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT có nhiệm vụ phân tích, cảnh báo, phát hiện kịp thời sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ về BHXH, BHYT, quản lý thu, chi của BHXH thành phố; theo dõi, giám sát tình hình sử dụng dự toán khám, chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin giám định BHYT; phát hiện chi phí bất thường, thanh toán sai quy định.

Việc thành lâp bộ phận giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT đúng quy định
Việc thành lâp bộ phận giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT đúng quy định
 

Đồng thời, giám sát hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử, theo dõi tiến độ, thời gian giải quyết hồ sơ, cảnh báo hồ sơ chậm muộn. Kịp thời báo cáo lãnh đạo BHXH thành phố những sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT đúng quy định.

Theo đó, bộ phận giám sát, kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT do Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm tổ trưởng; lãnh đạo phòng giám định BHYT 1 và phòng công nghệ thông tin làm tổ phó; lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ có liên quan là thành viên.

Giám đốc BHXH TP. Hà Nội yêu cầu giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; trưởng các phòng nghiệp vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất các giải pháp, biện pháp để kiểm soát, phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ theo quy định. Tiếp nhận xử lý ngay thông tin và báo cáo kết quả kịp thời khi nhận được yêu cầu từ bộ phận giám sát, kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT.