VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Quyết định số 380/QĐ-TCHQ:

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan

Ngày 8/2/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 380/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan.

Theo Quyết định, Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan.
Quy chế áp dụng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Hải quan theo quy định và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính khi thực hiện các hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan.

Nguyên tắc quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan:

- Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thông lệ quốc tế; bảo vệ bí mật của Nhà nước và của Tổng cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với các hoạt động đối ngoại; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan trong việc quản lý, thực hiện các hoạt động đối ngoại.

- Đề cao tính chủ động, hiệu quả, thực chất, thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí trong quản lý, thực hiện các hoạt động đối ngoại...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2359/QĐ-TCHQ ngày 01/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 380/QĐ-TCHQ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM