Hồ sơ đề nghị khoanh nợ tiền thuế người nộp thuế phá sản cần chuẩn bị


Thông tư số 69/2020/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (gọi chung là xử lý nợ) đối với người nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. Trong đó, hồ sơ đối với người nộp thuế phá sản được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, hồ sơ khoanh nợ tiền thuế đồi với người nộp thuế phá sản bao gồm:

Thứ nhất,  thông báo của Tòa án có thẩm quyền về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản hoặc Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án nhưng người nộp thuế chưa được xử lý xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

Thứ hai, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (nếu có);

Thứ ba, thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp hoặc văn bản xác nhận số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp người nộp thuế đang nợ đến thời điểm ngày 30/6/2020 của cơ quan quản lý thuế.

Về hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trương hợp người nộp thuế phá sản bao gồm:

Một là, văn bản đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế nơi người nộp thuế nợ tiền thuế theo mẫu quy định;

Hai là, Hồ sơ theo quy định;

Ba là, văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh về việc người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký trừ trường hợp người nộp thuế đã có Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;

Bốn là, văn bản công khai danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa nợ.