Hỗ trợ kinh phí cho hội thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao

Phùng Tuấn

TCTC Online - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BTC quy định về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội.

Theo quy định của Thông tư này, kinh phí đảm bảo hoạt động của các hội do các hội tự bảo đảm; đối với hội phí của hội viên, các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài, các nguồn thu nhập hợp pháp khác của các hội được quản lý và sử dụng theo quy định của Điều lệ hội và quy định của pháp luật; Nhà nước chỉ thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động của hội gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đối với các hoạt động của hội được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương giao (do ngân sách Trung ương đảm bảo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp giao (do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành).

Việc sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với các hoạt động có gắn với nhiệm vụ của Nhà nước thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ, chỉ tiêu và quản lý tài chính hiện hành.

Khi kết thúc các hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc được ủy thác thực hiện, các Hội lập báo cáo tổng hợp tình hình chi tiêu kinh phí đã được Nhà nước hỗ trợ tới cơ quan giao nhiệm vụ cho Hội, đồng gửi cơ quan tài chính và cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành cùng cấp để theo dõi và quản lý…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2011 và thay thế Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 của Bộ Tài chính.