Thông tư số 65/2014/TT-BTC:

Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013 - 2014


(Tài chính) Ngày 19/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013 - 2014.

Thông tư này hướng dẫn việc ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2013-2014 cho các thương nhân được quy định tại Quyết định số 373a/QĐ-TTg ngày 15/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 373a/QĐ-TTg và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 65-2014-TT-BTC.doc