Hỗ trợ phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

PV.

(Tài chính) Ngày 6/5/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Hỗ trợ phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thông tư trên nêu rõ hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định đối tượng là các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm đối với vật nuôi theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 27/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì vẫn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ mức bồi thường bảo hiểm thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn triển khai thí điểm quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp bảo đảm tổng mức bồi thường bảo hiểm và mức hỗ trợ trực tiếp đối với trường hợp vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra theo nguyên tắc không vượt quá giá trị kinh tế của vật nuôi tại thời điểm vật nuôi bị thiệt hại.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2013. Các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 27/02/2013 được hưởng cơ chế hỗ trợ theo quy định của Thông tư này.