Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Công Thương, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương ban hành trong năm 2014 các văn bản hướng dẫn Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định để sớm hoàn thiện khung pháp lý cho các hoạt động này.

Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn lộ trình, điều kiện cho thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn các chế độ về thuế, phí, lệ phí đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa; quy định cụ thể hoạt động của Trung tâm thanh toán theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP; đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng Thông tư hướng dẫn lộ trình, điều kiện cho thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Đề án chi tiết mô hình hoạt động của Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột theo hướng hợp tác, kết nối với các Sở Giao dịch hàng hóa trong khu vực và trên thế giới; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thẩm định Đề án này.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài áp dụng cho mô hình hoạt động của Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột phù hợp điều kiện thực tế của Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng biện pháp kiểm tra, giám sát các hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa nhằm hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa; trên cơ sở đó xem xét, nghiên cứu việc đề xuất sửa đổi Nghị định (nếu có) để đáp ứng yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch hàng hóa trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.