Hoạt động đầu tư 2 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Hoạt động đầu tư, xây dựng trong tháng chủ yếu tập trung vào thực hiện các dự án, công trình chuyển tiếp và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2017. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 13.606,3 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3.005 tỷ đồng; vốn địa phương 10.601,3 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 27.819,3 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch năm và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, gồm có:

Vốn trung ương quản lý đạt 5.930 tỷ đồng, bằng 8,6% kế hoạch năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 2.950 tỷ đồng, bằng 10,2% và tăng 29,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 530 tỷ đồng, bằng 8,5% và giảm 7,8%; Bộ Y tế 367 tỷ đồng, bằng 7,1% và tăng 20,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 87 tỷ đồng, bằng 9,5% và giảm 57,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 48,5 tỷ đồng, bằng 6,7% và giảm 39,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 44 tỷ đồng, bằng 7,5% và giảm 20,7%; Bộ Xây dựng 40,5 tỷ đồng, bằng 8,9% và giảm 56,9%; Bộ Công Thương 22,5 tỷ đồng, bằng 9,2% và giảm 49,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 8,2 tỷ đồng, bằng 8,6% và giảm 59%; Bộ Thông tin và Truyền thông 7,5 tỷ đồng, bằng 7,8% và giảm 45,7%.

Vốn địa phương quản lý đạt 21.889,3 tỷ đồng, bằng 9,9% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 14.870,3 tỷ đồng, bằng 9% và tăng 3,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 5.789,2 tỷ đồng, bằng 11,9% và tăng 24%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1.229,8 tỷ đồng, bằng 15,1% và tăng 13,5%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 3.297,9 tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 974,6 tỷ đồng, bằng 2,9% và tăng 20,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu 954,9 tỷ đồng, bằng 18,1% và giảm 6,6%; Nghệ An 896,9 tỷ đồng, bằng 13,9% và tăng 11,3%; Vĩnh Phúc 842,2 tỷ đồng, bằng 14% và tăng 53,4%; Thanh Hóa 640,5 tỷ đồng, bằng 13,4% và giảm 5,3%; Kiên Giang 623 tỷ đồng, bằng 16,1% và giảm 1,3%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/2/2017 thu hút 313 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.028,9 triệu USD, tăng 7,6% về số dự án và tăng 6,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 759,5 triệu USD.

Trong 2 tháng năm nay còn có 654 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 619 triệu USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 2 tháng đầu năm 2017 đạt 3.407,4 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng đầu năm 2017 ước tính đạt 1.550 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 2 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 1.476,4 triệu USD, chiếm 72,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 309 triệu USD, chiếm 15,2%; các ngành còn lại đạt 243,5 triệu USD, chiếm 12%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước và góp vốn, mua cổ phần thì tổng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 2 tháng đầu năm đạt 2.501,8 triệu USD, chiếm 73,4% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 345,6 triệu USD, chiếm 10,1%; các ngành còn lại đạt 560 triệu USD, chiếm 16,5%.

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 706,7 triệu USD, chiếm 34,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Tây Ninh 272 triệu USD, chiếm 13,4%; Bắc Giang 160,5 triệu USD, chiếm 7,9%; Nghệ An 122,2 triệu USD, chiếm 6%; thành phố Hồ Chí Minh 119,1 triệu USD, chiếm 5,9%; Đồng Nai 117,4 triệu USD, chiếm 5,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu 108,7 triệu USD, chiếm 5,4%.

Trong số 34 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 2 tháng năm nay, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 608 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 441,4 triệu USD, chiếm 21,8%; Hàn Quốc 422,1 triệu USD, chiếm 20,8%; Nhật Bản 117,5 triệu USD, chiếm 5,8%; Quần đảo Vigin thuộc Anh 105,8 triệu USD, chiếm 5,2%.