Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Theo tapchicongsan.org.vn

(Tài chính) Ngày 29/01/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: internet
Đánh giá về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, ban tổ chức cấp ủy các cấp và cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ trong cả nước đã tích cực, chủ động đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn; tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ cấp thiết của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Điểm nổi bật trong năm 2014 là Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức cấp ủy các cấp và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ trong cả nước đã chủ động, tích cực, bài bản và công phu trong việc phối hợp từ khâu tổng kết, đánh giá đến nghiên cứu, rút ra những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, cần lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhiều vấn đề được tổng kết, tập hợp, đưa ra lấy ý kiến và thảo luận kỹ ở các hội nghị, hội thảo hoặc được gửi đi lấy ý kiến của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng trước khi trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Việc chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc trong từng cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục có những đổi mới, tiến bộ và theo chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát hủy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: (1) Công tác nghiên cứu, tham mưu nhằm đề ra các chủ trương, giải pháp lớn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn cần tiếp tục được quan tâm. (2) Việc lấy phiếu tín nhiệm là vấn đề mới và khó cho nên trong quá trình tiến hành cần phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức và đánh giá, phân loại đảng viên còn có điểm chưa thống nhất. Một số cơ quan Trung ương và địa phương chưa chủ động thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, còn lúng túng trong việc lựa chọn nguồn cán bộ để đưa vào quy hoạch, nhất là ở cấp cơ sở. (3) Mô hình tổ chức đảng ở một số loại hình còn bộc lộ những bất hợp lý, chưa đồng bộ. (4) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ, gặp nhiều lúng túng, khó khăn, nhất là nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các cấp ủy còn chưa cao; việc xác định đúng những vấn đề về chính trị hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. (5) Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng còn chậm; công tác thi đua khen thưởng cần bám sát chủ trương, pháp luật của Nhà nước để làm tốt hơn.

Hội nghị xác định, năm 2015, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường. Mặt khác, năm 2015 cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XI và của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010 - 2015. Nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, vừa phải tập trung nỗ lực tiếp tục triển khai có kết quả các mặt công tác theo nghị quyết, kết luận của Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, tích cực tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trước tình hình đó, đòi hỏi Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ các cấp phải có quyết tâm chính trị cao; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết; tập trung thực hiện đồng bộ một cách quyết liệt các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, giúp việc cho cấp ủy các cấp và Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình chuẩn bị và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp;

- Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, có chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XI về công tác tổ chức xây dựng Đảng;

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ quan làm công tác xây dựng Đảng vững mạng, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm truyền thống của các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ và những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phấn đấu đạt được. Toàn ngành đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, trong đó nhiều việc mới, phức tạp, khó khăn… đã được tiến hành một cách bài bản, toàn diện, đạt kết quả rõ rệt và có sự đồng thuận cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 gồm: thực hiện cho được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mặc dù năm 2014 ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, nhưng nhiệm vụ năm 2015 của Đảng và của ngành tổ chức xây dựng Đảng là rất nặng nề, nhiều khó khăn và thách thức, chính vì vậy không được chủ quan. Tổng Bí thư cũng tin tưởng, với những thành tựu và kinh nghiệm công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cộng với bản lĩnh, ý thức, trách nhiệm và sự quyết tâm cố gắng, tận tâm, tận lực của đội ngũ những người làm công tác tổ chức, ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đã tin tưởng giao phó, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2015, trong đó đặc biệt chú trọng tham mưu các cấp ủy rà soát lần cuối kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; tham mưu công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy chế, bảo đảm phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc trong lựa chọn và bầu cấp ủy; xây dựng ban chấp hành Đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.