Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2014

Theo dangcongsan.vn

(Tài chính) Ngày 27/1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2014
Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu khai mạc Hội nghị. Nguồn: internet
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương; các đồng chí thay mặt thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Làm rõ những nhân tố, vấn đề mới tác động đến công tác kiểm tra, giám sát

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nêu rõ: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và UBKT các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2014, chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần có biện pháp khắc phục, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp để tổ chức tốt nhiệm vụ trong năm 2015 – năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong 1 ngày diễn ra, đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị các đại biểu tập trung phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm từ nhận thức và kết quả hoạt động, kinh nghiệm thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong những năm gần đây, nhất là những vấn đề mới nổi lên trong năm 2014, tập trung thảo luận, đánh giá chính xác, đúng mức, khẳng định những kết quả, ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, các tổ chức đảng và của UBKT các cấp. Thông qua việc đánh giá tình hình năm 2014 và rà soát lại nhiệm vụ, chương trình công tác trong cả nhiệm kỳ Đại hội XI để tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2015.

Đồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý làm rõ những nhân tố, vấn đề mới có tác động đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, từ đó tập trung vào thảo luận, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất, bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có tính khả thi, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng cũng như tình hình, điều kiện thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú ý trao đổi những biện pháp tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm; có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ảnh, tạo cơ sở và sự chủ động cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp. Đồng thời đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, góp phần chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng mà trực tiếp là các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, năm 2014, cấp ủy và UBKT các cấp đã bám sát chương trình, trọng tâm công tác, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Cấp ủy các cấp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; chuẩn bị một bước cho việc đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ đại hội đảng bộ cấp mình; lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tổ chức – cán bộ và việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công… tạo được một số chuyển biến khá rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát huy nhân tố tích cực, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy nhân tố tích cực, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

UBKT các cấp đã tích cực tham gia các tiểu ban do Trung ương và cấp ủy thành lập, chuẩn bị một bước quan trọng phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đã chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm; công tác thẩm tra, xác minh cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định; sau kiểm tra đã xử lý kịp thời các sai phạm. Tập trung giải quyết kịp thời tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, quy hoạch nguồn cấp ủy, góp phần ổn định tình hình địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp.

Công tác xây dựng Ngành được coi trọng đúng mức: Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt 2 kỳ thi nâng ngạch từ kiểm tra viên lên kiểm tra viên chính và kiểm tra viên chính lên kiểm tra viên cao cấp, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ trong Ngành; việc công khai kết luận sau kỳ họp của UBKT Trung ương và UBKT các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có tác dụng giáo dục, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình…

Tập trung giải quyết các vụ viêc nổi cộm, bức xúc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế. Đó là nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác kiểm tra còn chưa đúng mức, chưa đầy đủ; có nơi lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát còn chưa sát hợp với thực tế, có cấp ủy chưa quan tâm đầy đủ đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với các ban đảng, các tổ chức đảng trực thuộc nên kết quả chưa toàn diện, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Một số UBKT chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp cấp ủy, các tổ chức đảng, chưa thực sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Việc chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả chưa cao, nhiều trường hợp vi phạm đã rõ hoặc đã được báo chí nêu lên mới tiến hành kiểm tra nên hạn chế tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm; còn nhiều UBKT địa phương, đơn vị trực thuộc Trung ương chưa kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng...

Công tác giám sát chưa có nhiều chuyển biến; việc giám sát thường xuyên, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và những vấn đề nổi cộm ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời nên ít tác dụng phòng ngừa vi phạm hoặc phát hiện vi phạm ngay từ khi mới manh nha… Tình hình vi phạm kỷ luật Đảng trong thời gian qua còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật là cấp ủy viên các cấp còn cao (30,7%) cho thấy việc tu dưỡng, rèn luyện và chấp hành kỷ luật đảng của một số đảng viên có chức vụ còn nhiều hạn chế, kỷ luật do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ đảng viên có vi phạm bị khai trừ chiếm 12%, bị phạt tù chiếm 1,4% so với số bị thi hành kỷ luật cho thấy tình hình vi phạm trong Đảng thời gian qua vẫn còn nghiêm trọng, chưa được kiềm chế. Một số trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm thời gian so với quy định, tỷ lệ thay đổi hình thức kỷ luật qua giải quyết khiếu nại, tố cáo còn cao…

Năm 2015, trên cơ sở quán triệt tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tham mưu, giúp cấp ủy triển khai và tổ chức thực hiện tốt một số văn bản của Trung ương như: Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm….

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử đại biểu để thẩm tra, xem xét, kết luận và tham mưu cấp ủy giải quyết đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời chỉ đạo UBKT cấp dưới tăng cường giám sát, phát hiện kiểm tra kết luận tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, triệt để, không để tồn đọng đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch nguồn cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; tập trung giải quyết các vụ viêc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phục vụ cho đại hội đảng các cấp…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những yếu kém, hạn chế và phương hướng trong năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo vào chiều nay 27/1./.